BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - GMINA NOWA RUDA  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • Charakterystyka Gminy
 • Multimedialna promocja pogranicza


 • Urząd Gminy
 • Godziny urzędowania
 • Kierownictwo Urzędu
 • Organizacja Urzędu
 • Pracownicy Urzędu
 • Reg. organizacyjny

 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia
 • Postanowienia
 • Informacje o pracy między sesjami
 • Roczne sprawozdania z pracy gminy
 • Wyróżnienia i nagrody

 • Rada Gminy
 • Rada Gminy
 • Komisje Rady
 • Przewodniczący Rady
 • Kompetencje Rady
 • Informacja o sesji
 • Uchwały z sesji
 • Stanowiska Rady Gminy
 • Protokoły z sesji
 • Posiedzenia komisji
 • Projekty Uchwał

 • Aktualne prawo miejscowe
 • Aktualne prawo miejscowe
 • Statut Gminy

 • Zespół Interdyscyplinarny
 • Zespół Interdyscyplinarny

 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenia

 • Organizacje pozarządowe
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • Zbiory aktów prawnych
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

 • Interpretacje
 • Interpretacje indywidualne

 • Poradnik interesanta
 • Skargi i wnioski
 • Meldunki
 • Dowody osobiste
 • Mieszkania
 • Ochrona Srodowiska
 • Nieruchomości
 • Zezwolenie na alkohol
 • Planowanie i zgospodarowanie przestrzenne
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Rejestracja psów
 • Podatki i opłaty
 • Druki, wnioski i deklaracje
 • Dofinansowanie kształcenia pracowników

 • Zgromadzenia
 • Zgromadzenia Publiczne

 • Kto Online
  Aktualnie jest 16 gość(ci) i 0 użytkownik(ów) online.

  Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować za darmo klikając tutaj

  Szukaj








  Rejestr zmian w Biuletynie Informacji Publicznej w 2007 roku


                                                                   Styczeń 2007


  02.01.2007 - zmiana czasu pracy Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  02.01.2007
  usunięcie postanowienia  w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia realizowanego przez Kopalnie Surowców Skalnych "Świerki" Sp. z o.o. 
  02.01.2007 - usunięcie obwieszczenia w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 od skrzyżowania z ul. Józefa Sokola do skrzyżowania z ul. Świdnicką”.
  02.01.2007 - usunięcie wykazu osób fizycznych, którym w 2005 roku w zakresie podatków udzielono ulg: odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate podatku na raty. 
  02.01.2007 - usunięcie wykazu osób prawnych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2005r. ulg: odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.
  02.01.2007 - usunięcie wykazu osób fizycznych i prawnych, którym w 2005 roku udzielono pomocy publicznej. 
  02.01.2007 - aktualizacja deklaracji i informacji:
  1. DL -1 - podatek leśny
  2. DN -1
  - podatek od nieruchomości
  3. DR - 1
   - podatek rolny
  4. DT - 1
   - podatek od środków transportu (DT - 1/A
   - załącznik)
  5. IL_1
   - informacja o lasach
  6. IN_1
   - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  7. IR_1
   - informacja o gruntach
  02.01.2007 - unieważnienie ogłoszenie o zamówieniu w sprawie wymiany wykładzin podłogowych w budynku biurowym Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  05.01.2007 - aktualizacja danych - Ochrona Środowiska:
  - usunięcie drzew i krzewów
  - odbieranie odpadów komunalnych
  - opróżnianie zbiorników bezodpływowych

  05.01.2007 - aktualizacja danych - Podatek od srodków transportu od osób fizycznych i osób prawnych.
  05.01.2007 - dodanie zarządzenia nr 1/06 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 12 grudnia 2006r.
  05.01.2007 - aktualizacja godzin pracy Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  08.01.2007 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych  na terenie Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym  2006/2007 - zadanie Nr 6, 7, 8, 9, 16, 18  na potrzeby Gminy Nowa Ruda.
  08.01.2007 - aktualizacja danych - skład Rady Gminy Nowa Ruda.
  08.01.2007 - aktualizacja danych - Podatek rolny od osób fizycznych.
  08.01.2007 - aktualizacja danych - stawki podatku od nieruchomości.
  09.01.2007 - dodanie obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji pn."Budowa odstawy taśmowej kruszywa z zakładu przeróbczego "Swierki" na bocznicę kolejową w Bartnicy". 
  09.01.2007 - dodanie IV rokowań na sprzedaż nieruchomości - Jugów, ul. Grzybowska nr 2 - ref. GMK.
  09.01.2007 - aktualizacja danych - Podatek rolny.
  09.01.2007 - aktualizacja danych - Podatek leśny.
  09.01.2007 - dodanie do Prawa miejscowego punktów:
  1. Władze Gminy,
  2. Budżet Gminy,
  3. Zarządzenia.
  10.01.2007 - dodanie zarządzenia nr 4/06 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2006r.
  10.01.2007 - do prawa miejscowego dodanie uchwał:
  1. Uchwała Nr VI/22/90 Rady Gminy w Nowej Rudzie z dnia 5 września 1990 roku w sprawie powołania Sekretarza Gminy.
  2. Uchwała Nr IV/16/90 Rady Gminy w Nowej Rudzie z dnia 9 lipca 1990 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Nowa Ruda.
  10.01.2007 -
  do prawa miejscowego dodanie zarządzenia Nr4/06 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy nowa Ruda.
  10.01.2007 - usunięcie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn:"Europejski Dom Spotkań Młodzieży – Modernizacja budynku po byłej szkole w Ludwikowicach Kłodzkich – Sołectwo Sokolec"
  10.01.2007 - dodanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn:"Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2006/2007 - zadanie Nr 6, 7, 8, 9, 18 na potrzeby Gmina Nowa Ruda"
  10.01.2007 - aktualizacja danych - dodanie zastępcy wójta Gminy Nowa Ruda.
  10.01.2007 - aktualizacja danych - usunięcie kierownika Referatu Gospodarowania Mieniem Komunalnym.
  11.01.2007 - dodanie ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy - Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.
  11.01.2007 - dodanie zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru Wójta Gminy Nowa Ruda.
  11.01.2007 - aktualizacja danych - podatek od nieruchomości od osób fizycznych.
  11.01.2007 - dodanie Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodowicach.
  12.01.2007 - usunięcie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Dzikowiec, Wolibórz.
  15.01.2007 - do Prawa Miejscowego dodanie Statutów Sołectw Gminy Nowa Ruda.
  16.01.2007 - dodanie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy
  "Inspektor ds. środków pomocowych w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  17.01.2007 - aktualizacja danych - Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda.
  17.01.2007 - do Naboru na wolne stanowiska pracy dodanie kwestionariusza osobowego.
  18.01.2007 - aktulizacja danych
  - Ochrona Środowiska /wycinka drzew/.
  - Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
  - Odbieranie odpadów komunalnych.
  18.01.2007 - aktualizacja danych - Utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.
  18.01.2007 - aktualizacja danych - Numeracja porządkowa nieruchomości w miejscowościach /nadawanie numerów porządkowych/.
  18.01.2007 - aktualizacja danych - Wójt Gminy Nowa Ruda.
  19.01.2007 - aktualizacja danych - Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości.
  19.01.2007 - dodanie protokołu Nr II/06 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 6 grudnia 2006 roku.
  19.01.2007 - dodanie protokołu Nr I/06 z I sesji Rady Gminy Nowa Ruda V kadencji z dnia 27 listopada 2006 roku.
  19.01.2007 - dodanie do archiwum BIP protokołu Nr XXXVIII/06 z sesji Rady Gminy Nowa Ruda.
  19.01.2007 - dodanie ogłoszenia o zawarciu umowy - "Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2006/2007 - zadania Nr 6, 7, 8, 9, 16, 18.
  19.01.2007 - usunięcie ogłoszenia o zawarciu umowy - Remont drogi gminnej w Woliborzu w kierunku cmentarza, działka nr 464dr na potrzeby Gmina Nowa Ruda.
  22.01.2007 - usunięcie III rokowań na sprzedaż nieruchomości - Bożków.
  22.01.2007 - dodanie uchwał nr 7/III/06 - 14/III/06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2006 roku.
  22.01.2007 - dodanie do Budżetu Gminy Nowa Ruda uchwały 7/III/06 Rady Gminy Nowa Ruda z 29 grudnia 2006r.
  22.01.2007 - do bloku "Poradnik interesanta" dodanie punktu Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
  22.01.2007 - aktualizacja danych - decyzja o warunkach zabudowy.
  23.01.2007 - dodanie zarządzenia nr 3/06 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 grudnia 2006r.
  23.01.2007 - aktualizacja danych
  - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  - opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym.
  - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  - wydanie wpisów i wyrysów z planów miejscowych.
  23.01.2007 - dodanie ogłoszenia Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie podjęcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:"Budowa wyciągu narciarskiego "TATRAPOMA PFP" wraz z infrastrukturą towarzyszącą...." - ref. RG.
  24.01.2007 - aktualizacja wniosków i druków:
  1. zgłoszenie pobytu stałego
  2. zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
  3. zgłoszenie pobytu czasowego
  4. wniosek na dowód osobisty
  5. wniosek o dodatek mieszkaniowy                        
      załącznik - deklaracja o wysokości dochodów
  6. wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego
  7. wniosek o zamianę mieszkania
  8. wniosek o nabycie lokalu
  9. wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  10. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
  11. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
  12. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
  13. wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
  14. wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia sie dziecka

  25.01.2007 - aktualizacja wniosków i druków:
  1. wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym
  2. wniosek na wycinkę drzew
  3. wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
  4. wniosek na wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  5. wniosek o przyznanie pomocy materialnej
  6. wniosek o wydanie wypisu (wyrysu) z planu zagospodarowania przestrzennego 
  7. wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  8. wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  26.01.2007 - dodanie ogłoszenia o przetargu w sprawie wykonania dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Włodowice – odcinek od budynku OSP do przedszkola - ref. RG.
  26.01.2007 - dodanie oświadczenia majątkowego zastępcy Wójta Gminy Nowa Ruda Iwony Sudoł w związku z objęciem w/w stanowiska.
  26.01.2007 - dodanie wniosków:
  1. wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
  2. wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
  29.01.2007 - do prawa miejscowego dodanie uchwały Nr 219/XXXIX/06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 października 2006 roku w  sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Nowa Ruda.
  29.01.2007 - aktualizacja danych - Zamierzenia Władz Gminy:
  - Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI).
  - Wykaz  Zadań Inwestycyjnych.
  29.01.2007 - dodanie II przetargu nieruchomości na sprzedaż - Wolibórz - ref. GMK.
  29.01.2007 - dodanie IV przetargu nieruchomości na sprzedaż - Bieganów - ref. GMK.
  29.01.2007 - dodanie V przetargu nieruchomości na sprzedaż - Dworki, Bartnica - ref. GMK.
  29.01.2007 - usunięcie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy
  "Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Urzędzie Gminy Nowa Ruda".
  29.01.2007 - dodanie listy kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu na stanowisko "Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Urzędzie Gminy Nowa Ruda".
  30.01.2007 - do bloku "Gospodarka" dodanie punktu - Wydarzenia w Gminie.
  30.01.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda - 2006 r.
  1. Zarządzenie nr 597/06 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 listopada 2006r.
  2. Zarządzenie nr 594/06 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 listopada 2006r.
  3. 
  Zarządzenie nr 588/06 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 7 listopada 2006r.
  4.
  Zarządzenie nr 587/06 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 października 2006r.
  5. Zarządzenie nr 586/06 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 października 2006r.
  6. Zarządzenie nr 585/06 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 października 2006r. 
  7.
  Zarządzenie nr 575/06 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 06 października 2006r.
  8. Zarządzenie nr 574/06 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 05 października 2006r.
  9. Zarządzenie nr 541/06 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 lipca 2006r. 
  10. 
  Zarządzenie nr 528/06 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 czerwca 2006r.
  11.
  Zarządzenie nr 519/06 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 8 maja 2006r.
  12. Zarządzenie nr 495/06 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 20 lutego 2006r.
  13. 
  Zarządzenie nr 489/06 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 18 stycznia 2006r.
  30.01.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda - 2005 r.
  1. Zarządzenie nr 437/05 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 27 września 2005r.
  2. Zarządzenie nr 420/05 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 9 września 2005r.
  3. Zarządzenie nr 391/05 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 1 lipca 2005r. 
  4. 
  Zarządzenie nr 340/05 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 18 kwietnia 2005r. 
  5.
  Zarządzenie nr 315/05 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 lutego 2005r.
  6. Zarządzenie nr 307/05 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 11 stycznia 2005r.


                                                                    Luty 2007


  01.02.2007 - dodanie listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisku inspektora ds. środków pomocowych w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  01.02.2007 - dodanie zarządzenia nr 9/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 3 stycznia 2007r.
  01.02.2007 - dodanie Organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy Nowa Ruda.
  05.02.2007 - dodanie Zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  Zarządzenie nr 14/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 25 stycznia 2007r.
  Zarządzenie nr 13/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 25 stycznia 2007. 
  Zarządzenie nr 12/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 25 stycznia 2007r.
  Zarządzenie nr 10/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 3 stycznia 2007.
  Zarządzenie nr 8/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 3 stycznia 2007r.
  Zarządzenie nr 7/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 2 stycznia 2007r.
  Zarządzenie nr 6/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 2 stycznia 2007r.
  05.02.2007 - usunięcie
  ogłoszenia o przetargu w sprawie wykonania dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Włodowice – odcinek od budynku OSP do przedszkola.
  06.02.2007 - usunięcie ogłoszenia w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla inwestycji pn:"Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA oznaczonej nr 49625.01 Bartnica_Plus".
  06.02.2007 - usunięcie ogłoszenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji pn."Budowa odstawy taśmowej kruszywa z zakładu przeróbczego "Swierki" na bocznicę kolejową w Bartnicy". 
  07.02.2007 - do bloku "Wójt Gminy" dodanie punktu Postanowienia Wójta Gminy Nowa Ruda.
  07.02.2007 - dodanie Postanowienia nr 7/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 16 stycznia 2007r.
  08.02.2007 - dodanie procedur i warunków ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego.
  08.02.2007 - dodanie nowego wniosku na zwrot podatku akcyzowego.
  09.02.2007 -
  usunięcie IV rokowań na sprzedaż nieruchomości - Jugów, ul. Grzybowska nr 2.
  09.02.2007 - aktualizacja danych - adresy e-mail kierownictwa i pracowników Urzędu Gminy.
  09.02.2007 - aktualizacja danych - numery telefonów kontaktowych Urzędu Gminy.
  09.02.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  Zarządzenie nr 193/03 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 23 marca 2003r.
  Zarządzenie nr 127/03 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 11 września 2003r.
  Zarządzenie nr 111/03 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 7 lipca 2003r.
  Zarzadzenie nr 86/03 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 21 maja 2003r.
  Zarządzenie nr 3/03 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 6 stycznia 2003r.
  09.02.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  Zarządzenie nr 237/04 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 17 czerwca 2004r.
  Zarządzenie nr 178/04 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 15 stycznia 2004r.
  13.02.2007 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Ludwikowice, ul. Główna nr 33, Włodowice nr 53, nr 59 i Przygórze nr 197B - ref. GMK.
  13.02.2007 - dodanie zarządzenia nr 200/04 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 13 kwietnia 2004r.
  13.02.2007 - dodanie zarzadzenie nr 155/03 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 24 listopada 2003r.
  13.02.2007 - usunięcie naboru na wolne stanowisko pracy "Inspektor ds. środków pomocowych w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  14.02.2007 - dodanie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Bieganów - ref. GMK.
  14.02.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  Zarządzenie nr 17/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 9 lutego 2007r.
  Zarządzenie nr 16/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 7 lutego 2007r.
  14.02.2007 - dodanie ogłoszenia w sprawie wykonania dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Włodowice – odcinek od budynku OSP do przedszkola - ref. RG.
  15.02.2007 - usunięcie zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty:
  1. "Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2006/2007 na potrzeby Gmina Nowa Ruda"
  2. "Wymiana stolarki okiennej w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich"
  3. "Remont drogi gminnej w Woliborzu w kierunku cmentarza, działka nr 464dr na potrzeby Gminy Nowa Ruda"
  4. "Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2006/2007 - zadanie Nr 6, 7, 8, 9, 18 na potrzeby Gmina Nowa Ruda"
  15.02.2007 - usunięcie ogłoszeń o zawarciu umowy:
  1. "Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2006/2007 - zadania Nr 6, 7, 8, 9, 16, 18.
  2. "Wymiana stolarki okiennej w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich na potrzeby Gmina Nowa Ruda".
  3. "Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych  na terenie Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2006/2007 na potrzeby Gmina Nowa Ruda".
  4. "Europejski Dom Spotkań Młodzieży - modernizacja budynku po byłej szkole w Ludwikowicach Kłodzkich - Sołectwo Sokolec".
  16.02.2007 - dodanie postanowień Wójta Gminy Nowa Ruda:
  1. Postanowienie nr 2/06 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 12 grudnia 2006r. 
  2. Postanowienie nr 3/06 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2006r.
  3. Postanowienie nr 4/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 2 stycznia 2007r.
  4. Postanowienie nr 5/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 9 stycznia 2007r.
  5. Postanowienie nr 6/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 16 stycznia 2007r.
  19.02.2007 - dodanie zarządzenia nr 170/03 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 17 grudnia 2003r.
  załącznik - schemat gminnego zespołu reagowania.
  19.02.2007 - dodanie informacji - zastępca Wójta Gminy Nowa Ruda.
  21.02.2007 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie wymiany stolarki okiennej w budynku Przedszkola w Jugowie - ref. RG.
  21.02.2007 - dodanie do Planowania i zagospodarowania przestrzennego uchwały Nr 225/XXXIX/06 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 października 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla miejscowości Ludwikowice Kłodzkie. 
  1. załącznik graficzny
  22.02.2007 - usunięcie ogłoszenia w sprawie podjęcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:"Budowa wyciągu narciarskiego "TATRAPOMA PFP" wraz z infrastrukturą towarzyszącą...." 
  23.02.2007 - dodanie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Bożków - ref. GMK.
  23.02.2007 - dodanie zarządzenia
  nr 23/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 lutego 2007r.
  26.02.2007 - usunięcie o
  głoszenia o zamówieniu w sprawie wykonania dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 385 we Włodowicach.
  27.02.2007 - dodanie zarządzenia nr 24/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 lutego 2007r.
  27.02.2007 - dodanie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlicy opiekuńczo – wychowawczej  programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych  w roku 2007:
  załączniki:
  1. wytyczne dla oferentów. pdf

  2. oświadczenie. pdf
  27.02.2007 - dodanie:
  Zarządzenie nr 20/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 21 lutego 2007r.
  Zarządzenie nr 19/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 9 lutego 2007r.
  Zarządzenie nr 18/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 9 lutego 2007r.
  28.02.2007 - do konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia świetlicy opiekuńczo – wychowawczej  programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych  w roku 2007 dodanie oferty na realizację zadania publicznego.



                                                                     Marzec 2007


  01.03.2007 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu w sprawie wymiany stolarki okiennej w budynku Przedszkola w Jugowie.
  02.03.2007 - usunięcie V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Dworki, Bartnica.
  02.03.2007 - usunięcie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Bieganów.
  02.03.2007 - usunięcie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Wolibórz.
  02.03.2007 - usunięcie
  wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Ludwikowice, ul. Główna nr 33, Wolibórz nr 53, Wolibórz nr 59, Przygórze nr 197B. 
  02.03.2007 - aktualizacja danych - kierownik referatu Gospodarowania Mieniem Komunalnym.
  02.03.2007 - dodanie informacji o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarowania Mieniem Komunalnym.
  06.03.2007 -
  dodanie Obwieszczenia Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie przystąpienia do utworzenia sołectwa KOSZYN.
  06.03.2007 - dodanie zarzadzenia nr 15/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 1 lutego 2007r.
  06.03.2007 - dodanie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Przygórze nr 197B - ref. GMK.
  07.03.2007 - dodanie uchwał nr 16/IV/07 - nr 18/IV/07 Rady Gminy Nawa Ruda z dnia 19 lutego 2007r.
  07.03.2007 - dodanie uchwały nr 15/IV/07 Rady Gminy Nawa Ruda z dnia 19 lutego 2007r.
  załączniki
  1. dochody budżetu gminy na 2007 rok
  2. wydatki budżetu na rok 2007 w/g działów klasyfikacji budżetowej.
  3. wydatki budżetu gminy na 2007r.
  4. zadania inwestycyjne w 2007r.
  5. limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2007 - 2009.
  6. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności
  7. przychody i rozchody budżetu w 2007r.
  8. plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2007. 
  9. dotacje w 2007r.
  10. plan przychodów i wydatków GFOŚiGW.
  11. plan finansowy zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze w ramach budżetu.
  12. prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne.
  13. prognoza długu i jego spłaty
  07.03.2007 - aktualizacja danych - mienie komunalne Gminy Nowa Ruda.
  08.03.2007 - aktualizacja danych - Informacja o wykonaniu budżetu za 2006 rok.
  08.03.2007 - dodanie budżetu Gminy Nowa Ruda na 2007 rok.
  08.03.2007 - aktualizacja danych:
  1. Wykaz zadań inwestycyjnych
  2. Wieloletni Program Inwestycyjny
  3. Plan sprzedaży lokali
  4.
  Plan sprzedaży nieruchomości nierolnych
  5. Plan sprzedaży nieruchomości rolnych
  08.03.2007 - dodanie zarządzenia nr 21/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 22 lutego 2007r.
  08.03.2007 - dodanie stawek bazowych czynszu za lokale użytkowe.
  09.03.2007 - aktualizacja danych - Sołectwo Wolibórz.
  12.03.2007 - do regulaminu organizacyjnego dodanie zarządzenia nr 1/06 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 12 grudnia 2006 roku.
  12.03.2007 - aktualizacja danych - regulamin organizacyjny.
  13.03.2007 - usunięcie zarządzeń:
  1. nr 111/03 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 7 lipca 2003 roku.
  2. nr 193/03 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 23 marca 2003 roku.
  3. nr 315/05 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 lutego 2005 roku.
  4. nr 420/05 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 9 września 2005 roku.
  13.03.2007 - dodanie informacji o wyniku naboru na stanowisko Inspektora ds. środków pomocowych.
  14.03.2007 - dodanie ogłoszenia w sprawie dostawy zestawów komputerowych z oprogramowaniem, zasilaczy awaryjnych, monitorów LCD oraz  drukarek laserowych na potrzeby Gminy Nowa Ruda. Nr sprawy: OiSO 341-1/07.
  14.03.2007 - usunięcie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Przygórze nr 197B.
  14.03.2007 - usunięcie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Bożków.
  14.03.2007 - dodanie zarządzenia nr 26/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 7 marca 2007r w sprawie żądania podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa.
  14.03.2007 - dodanie  zarządzenia nr 27/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 7 marca 2007r w sprawie żądania podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  15.03.2007 - do ogłoszenia w sprawie dostawy zestawów komputerowych z oprogramowaniem, zasilaczy awaryjnych, monitorów LCD oraz  drukarek laserowych na potrzeby Gminy Nowa Ruda. Nr sprawy: OiSO 341-1/07, dodanie załączników:
  zal. 1 - formularz oferty 
  zal. 2 - oświadczenie wykonawcy
  zal. 3 - oświadczenie wykonawcy
  (2)
  zal. 4 - oświadczenie o udzieleniu gwarancji

  15.03.2007 - dodanie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy:
  1. Podinspektor do spraw kadr w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  2. Młodszy referent do spraw księgowości w Referacie Budżetowo - Finansowym Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  16.03.2007 - usunięcie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Bieganów.
  16.03.2007 - dodanie oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Nowa Ruda.
  19.03.2007 - aktualizacja danych - pracownicy Urzędu Gminy.
  19.03.2007 - usunięcie zarządzenia nr 307/05 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 11 stycznia 2005r w sprawie ustalenia wysokości zwrotu kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej odbywanej pojazdem nie będącym własnością pracodawcy, na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.
  19.03.2007 - aktualizacja danych - zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda.
  20.03.2007 - do archiwum BIP dodanie oświadczeń majątkowych Kierownictwa Urzędu za 2005 rok.
  20.03.2007 - aktualizacja danych - Oświadczenia majątkowe.
  20.03.2007 - do ogłoszeń o naborze dodanie kwestionariusza osobowego.
  21.03.2007 - dodanie postanowień Wójta Gminy Nowa Ruda:
  nr 8/07 z dnia 15 marca 2007r.
  nr 9/07 z dnia 15 marca 2007r.
  nr 10/07 z dnia 15 marca 2007r.
  nr 11/07 z dnia 15 marca 2007r.
  21.03.2007 - dodanie protokołu z kontroli problemowej przeprowadzonej w Referacie Budżetowo - Finansowym.
  22.03.2007 -
  dodanie ogłoszenia o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków wzdłuż modernizowanej drogi o numerach ewidencyjnych 29,32 i 35.
  załączniki:
  specyfikacja     
  -
  zal 1 formularz oferty
  - zal 2 oświadczenie wykonawcy
   
  -
  zal 3 oświadczenie wykonawcy (2)
  - zal 4 oświadczenie wykonawcy (3)

  - przedmiar robót
  założenia wyjściowe do przedmiaru
  - SST wymagania ogólne
  SST wyznaczenie trasy

  -
  SST roboty ziemne
  SST roboty instalacyjne

  -
  mapa kanalizacja
  23.03.2007 - dodanie do ogłoszenia o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków wzdłuż modernizowanej drogi o numerach ewidencyjnych 29,32 i 35. , załącznika:
  - profile podłużne kolektorów
  23.03.2007 - dodanie uchwały Nr III - 39/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2007r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2007 rok oraz prawidłowości dołączonej do uchwały budżetowej gminy Nowa Ruda na 2007r. prognozy kwoty długu gminy.
  23.03.2007 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) w sprawie dostawy zestawów komputerowych z oprogramowaniem, zasilaczy awaryjnych, monitorów LCD oraz drukarek laserowych na potrzeby Gminy Nowa Ruda.
  27.03.2007 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) w sprawie remontu odcinka kanalizacji burzowej wzdłuż ul. Wiejskiej w Ludwikowicach Kłodzkich - ref. RG.
  30.03.2007 - dodanie ogłoszenia o 
  zamówieniu (o wsczęciu postępowania) w sprawie remontu drogi gminnej w miejscowości Sokolec działka o numerze ewidencyjnym 183 dr. - ref. RG
  30.03.2007 - dodanie ogłoszenia
  o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) w sprawie remontu drogi gminnej w miejscowości Świerki działka o numerze ewidencyjnym 76 dr. - ref. RG.


                                                                  
                                                                   Kwiecień 2007


  02.04.2007 - dodanie I rokowań na sprzedaż nieruchomości - Świerki - ref. GMK.
  02.04.2007 - dodanie II rokowań na sprzedaż nieruchomości - Bożków - ref. GMK.
  02.04.2007 - dodanie II rokowań na sprzedaż nieruchomości - Włodowice - ref. GMK.
  02.04.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań:
  - Zarzadzenie nr 30/07 z dnia 19 marca 2007 roku.
  - Zarzadzenie nr 31/07 z dnia 19 marca 2007 roku.
  - Zarzadzenie nr 32/07 z dnia 19 marca 2007 roku.
  02.04.2007 - dodanie zarządzenia nr 33/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2007r  w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
  02.04.2007 - aktualizacja danych - pracownicy Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  02.04.2007 - aktualizacja danych - świadczenia społeczne.
  03.04.2007 - dodanie ogłoszenia Wójta Gminy Nowa Ruda o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowie stacji bazowej telofonii komórkowej Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA na istniejącej wieży antenowej w Bartnicy - ref. RG.
  03.04.2007 - dodanie uchwał nr 19/V/07 - 22/V/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 marca 2007 roku.
  03.04.2007 - aktualizacja danych: 
  - Wieloletni Program Inwestycyjny
  - Zadania Inwestycyjne w 2007 roku
  03.04.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - zarządzenie nr 22/07 z dnia 22.02.2007r.
  - zarządzenie nr 25/07 z dnia 07.03.2007r.
  - zarzadzenie nr 28/07 z dnia 07.03.2007r.
  03.04.2007 - dodanie bloku - Organizacje pozarządowe.
  03.04.2007 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) w sprawie remontu odcinka kanalizacji burzowej wzdłuż ul. Wiejskiej w Ludwikowicach Kłodzkich.
  03.04.2007 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków wzdłuż modernizowanej drogi o numerach ewidencyjnych 29,32 i 35.
  04.04.2007 - usunięcie listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko kierownika Referatu GMK w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.
  04.04.2007 - usunięcie listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Inspektora ds. środków pomocowych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.
  04.04.2007 - dodanie listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.
  04.04.2007 - dodanie listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora ds. kadr w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.
  04.04.2007 - dodanie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Ludwikowice Kł, ul. Główna 55, Jugów, ul. Główna 49, Czerwieńczyce nr 79 - ref. GMK.
  04.04.2007 - dodanie zarządzeń nr 36/07, 40/07 - 53/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 marca 2007 roku.
  05.04.2007 - usunięcie obwieszczenia Przewodniczącego Rady Gminy - Sołectwo Koszyn.
  05.04.2007 - dodanie Postanowień Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - Postanowienie nr 14/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 marca 2007r 
  - Postanowienie nr 13/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 30 marca 2007r 
  - Postanowienie nr 12/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 26 marca 2007r  
  05.04.2007 - dodanie ogłoszenia o naborze - Inspektor ds. dróg gminnych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.
  05.04.2007 - usunięcie ogłoszenia o naborze: 
  - Podinspektor do spraw kadr w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  - Młodszy referent do spraw księgowości w Referacie Budżetowo - Finansowym Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  06.04.2007 - zmiana szaty graficznej - oświadczenia majątkowe.
  10.04.2007 - dodanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem, zasilaczy awaryjnych, monitorów LCD oraz drukarek laserowych na potrzeby Gminy Nowa Ruda".
  11.04.2007 - dodanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Remont drogi gminnej w miejscowości Sokolec, działka o numerze ewidencyjnym 183 dr"
  11.04.2007 - dodanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - " Remont drogi gminnej w miejscowości Świerki, działka o numerze ewidencyjnym 76 dr"
  11.04.2007 - zmiana szaty graficznej - oświadczenia majątkowe.
  11.04.2007 - dodanie protokołu kontroli zewnętrznej - Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicz w Ludwikowicach Kłdzkich.
  11.04.2007 - dodanie protokołu kontroli zewnętrznej - Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Konstytucji 3 Maja w Bożkowie.
  11.04.2007 - dodanie ogłoszenia o naborze na stanowisko inspektora ds. środków pomocowych w Referacie Planowania i Rozwoju Urzędu Gminy Nowa Ruda
  12.04.2007 - dodanie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Świerki - ref.GMK.
  12.04.2007 - zmiana szaty graficznej - Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda.
  13.04.2007 - usunięcie o
  głoszenia o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) w sprawie remontu drogi gminnej w miejscowości Świerki działka o numerze ewidencyjnym 76 dr.
  13.04.2007 - usunięcie o
  głoszenia o zamówieniu (o wsczęciu postępowania) w sprawie remontu drogi gminnej w miejscowości Sokolec działka o numerze ewidencyjnym 183 dr.
  13.04.2007 - dodanie protokołu kontroli zewnętrznej z zakresu przebiegu służby zastępczej odbywanej przez poborowych.
  13.04.2007 - dodanie planów kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.
  16.04.2007 - dodanie Obwieszczenia Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn."Budowa rurociągu tłoczenego oraz zasilania energetycznego dla stacji uzdatniania wody w Czerwieńczycach.
  16.04.2007 - dodanie do archiwum protokołów z sesji Rady Gminy:
  - Protokół Nr II/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku.
  - Protokół Nr I/06 z I sesji Rady Gminy Nowa Ruda V kadencji z dnia 27 listopada 2006 roku.
  16.04.2007 - dodanie protkołów z sesji Rady Gminy:
  Protokół nr V/07 z dnia 27 marca 2007 roku.
  Protokół nr IV/07 z dnia 19 lutego 2007 roku.
  17.04.2007 - dodanie protokołu kontroli problemowej z prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
  17.04.2007 - dodanie Obwieszczenia Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie budowy chodnika w miejscowści Włodowice.
  17.04.2007 - aktualizacja danych - przyjmowanie interesantów przez przewodniczącego Rady Gminy Nowa Ruda.
  17.04.2007 - usunięcie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Ludwikowice, Jugów, Czerwieńczyce.
  18.04.2007 - dodanie ogłoszeń o zawarciu umowy:
  - Remont drogi gminnej w miejscowości Świerki.
  - Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem.
  - Remont drogi gminnej w miejscowości Sokolec.
  18.04.2007 - usunięcie ogłoszeń o wyborze najkorzystniejszej oferty:
  - Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem, zasilaczy awaryjnych, monitorów LCD oraz drukarek laserowych na potrzeby Gminy Nowa Ruda.
  - Remont drogi gminnej w miejscowości Sokolec, działka o numerze ewidencyjnym 183 dr
  - Remont drogi gminnej w miejscowości Świerki, działka o numerze ewidencyjnym 76 dr
  18.04.2007 - dodanie zawiadomienia o wyborze oferty na zadanie pn:"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków wzdłuż modernizowanej drogi o numerach ewidencyjnych 29, 32 i 35"
  18.04.2007 - aktualizacja danych - postanowienie nr 8/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 15 marca 2007 roku.
  19.04.2007 - dodanie postanowień Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - Postanowienie nr 18/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 13 kwietnia 2007 r w sprawie powołania komisji przetargowej.
  - Postanowienie nr 17/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 kwietnia 2007 r w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora do spraw środków pomocowych w Referacie Planowania i Rozwoju  w Urzędzie Gminy Nowa Ruda .
  Postanowienie nr 16/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 kwietnia 2007 r zmieniające postanowienie w sprawie ustalenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzedzie Gminy Nowa Ruda oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Ruda.
  - Postanowienie nr 15/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 kwietnia
  2007 r w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds dróg gminnych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.
  19.04.2007 - dodanie ogłoszenia o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) w sprawie wymiany pokrycia dachowego w Przedszkolu w Dzikowcu.
  ZAŁĄCZNIKI
  - specyfikacja
  - specyfikacja techniczna
  - przedmiar robót
  - załącznik 1
  - załącznik 2
  - załącznik 3
  - załącznik 4
   
  20.04.2007 - aktualizacja danych - Sołtysi Gminy Nowa Ruda.
  20.04.2007 - dodanie ogłoszenia Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn:"Budowa systemu technologicznego odstawy kruszywa za pośrednictwem przenośników taśmowych z terenu Zakładu Przeróbczego Kopalni Surowców Skalnych "Świerki" na  istniejącą bocznicę kolejową w Bartnicy. 
  20.04.2007 - dodanie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Wolibórz
  23.04.2007 - dodanie ogłoszenia o wyniku konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nowa Ruda pn:"Prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w roku 2007".
  23.04.2007 - dodanie oświadczenia lustracyjnego Wójta Gminy Nowa Ruda.
  24.04.2007 - usunięcie zarządzenia nr 178/04 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 15 stycznia 2004r w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
  24.04.2007 - dodanie zarządzenia nr 37/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 28 marca 2007r w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
  24.04.2007 - do Prawa miejscowego dodanie uchwały Nr 17/IV/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda.
  25.04.2007 - usunięcie informacji o wyniku naboru na stanowiska:
  - Inspektor ds. środków pomocowych,
  - Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem Komunalnym.
  25.04.2007 - dodanie informacji o wyniku naboru na stanowisko Inspektora ds. dróg gminnych.
  25.04.2007 - usunięcie informacji o naborze na stanowisko Inspektora ds. dróg gminnych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.
  26.04.2007 - usunięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  w zakresie prowadzenia świetlicy opiekuńczo – wychowawczej  programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych  w roku 2007.
  26.04.2007 - aktualizacja danych - Sołtysi Gminy Nowa Ruda.
  26.04.2007 - dodanie I przetargu nieruchomości na sprzedaż - Przygórze nr 197B. 
  27.04.2007 - dodanie postanowienia nr 21/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 26 kwietnia 2007r w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. dróg gminnych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.
  27.04.2007 - dodanie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. dróg gminnych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.
  27.04.2007 - usunięcie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. środków pomocowych w Referacie Planowania i Rozwoju Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  27.04.2007 - dodanie ogłoszenia o konkursie na najlepszą nazwę promocyjną dla Gminy Nowa Ruda oraz logo promocyjne Gminy Nowa Ruda.
  27.04.2007 - dodanie wykazu nieruchomości na sprzedaż - Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna nr 31.
  30.04.2007 - usunięcie ogłoszenia o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) w sprawie wymiany pokrycia dachowego w Przedszkolu w Dzikowcu.
  30.04.2007 - aktualizacja strony głównej - dodanie NIP, REGON, KONTO Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  30.04.2007 - usunięcie I rokowań na sprzedaż nieruchomości - Świerki.
  30.04.2007 - usunięcie II rokowań na sprzedaż nieruchomości - Bożków.
  30.04.2007 - aktualizacja danych - sołtysi Gminy Nowa Ruda.



                                                                    Maj 2007


  02.05.2007 - aktualizacja danych - pracownicy Urzędu Gminy Nowa Ruda (dodanie podispektora ds. kadr)
  02.05.2007 - usunięcie listy kandydatów którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu:
  - stanowisko - młodszy referent ds. księgowości
  - stanowisko - podinspektor ds. kadr
  02.05.2007 - dodanie protokołu kontroli zewnętrznej - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Jugowie.
  02.05.2007 - dodanie loga programu LEADER+.        
  07.05.2007 - usunięcie ogłoszenia o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowie stacji bazowej telofonii komórkowej Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA na istniejącej wieży antenowej w Bartnicy.    
  07.05.2007 - dodanie informacji o wynikach naboru na stanowiska:
  1. podinspektor ds. kadr,
  2. młodszy referent ds. księgowości.       
  07.05.2007 - dodanie III przetargu nieruchomości na sprzedaż - Dzikowiec.   
  07.05.2007 - dodanie sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2007 rok. 
  07.05.2007 - dodanie Postanowienia nr 19/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 13 kwietnia 2007 roku.
  07.05.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 55/07 z dnia 6 kwietnia 2007 roku.
  - nr 34/07 z dnia 23 marca 2007 roku.
  07.05.2007 - do Prawa Miejscowego dodanie zarządzeń:
  - Nr 34/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 23 marca 2007r.
  - Nr 28/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 7 marca 2007r
   
  07.05.2007 - w Prawie Miejscowym dodanie punktu - budżet.
  08.05.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda (Prawo Miejscowe):
  - nr 56/07 z dnia 18 kwietnia 2007 roku.
  - nr 62/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku.

  08.05.2007 - dodanie zarządzenia nr 59/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 24 kwietnia 2007r.
  08.05.2007 - usunięcie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków wzdłuż modernizowanej drogi o numerach ewidencyjnych 29, 32 i 35"    
  08.05.2007 - dodanie ogłoszenia o zawarciu umowy na zadanie pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożków, wzdłuż modernizowanej drogi o numerach ewidencyjnych 29, 32 i 35".
  08.05.2007 - dodanie Informacji Wójta w sprawie wyniku wyborów Sołtysów  i Rad Sołeckich na terenie Gminy Nowa Ruda.
  08.05.2007 - dodanie ogłoszenia o naborze na stanowisko - młodszy referent do spraw kancelaryjno – technicznych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Nowa Ruda.
  09.05.2007 - dodanie postanowienia Wójta Gminy Nowa Ruda nr 22/07 z dnia 7 maja 2007 roku.
  09.05.2007 - dodanie statutu Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich.
  09.05.2007 - dodanie zarządzenia nr 64/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 7 maja 2007 roku /Prawo Miejscowe/.
  09.05.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda /Prawo Miejscowe/
  - nr 57/07 z dnia 23 kwietnia 2007 roku,
  - nr 58/07 z dnia 23 kwietnia 2007 roku,
  10.05.2007 - usunięcie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Wolibórz.
  10.05.2007 - dodanie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bożkowie.
  11.05.2007 - usunięcie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - Jugów.
  11.05.2007 - usunięcie II rokowań na sprzedaż nieruchomości - Włodowice.
  11.05.2007 -
  usunięcie ogłoszenia w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn:"Budowa systemu technologicznego odstawy kruszywa za pośrednictwem przenośników taśmowych z terenu Zakładu Przeróbczego Kopalni Surowców Skalnych "Świerki" na  istniejącą bocznicę kolejową w Bartnicy. 
  11.05.2007 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu w Dzikowcu.
  14.05.2007 - do Prawa Miejscowego dodanie uchwał nr 24/VI/07 i 26/VI/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 13 kwietnia 2007 roku.
  14.05.2007 - usunięcie wykazu  nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 31.
  14.05.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 29/07 z dnia 14 marca 2007 roku /prawo miejscowe, budżet/
  - nr 38/07 z dnia 30 marca 2007 roku /prawo miejscowe, budżet/
  - nr 39/07 z dnia 30 marca 2007 roku
  14.05.2007 - usunięcie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. dróg gminnych w Urzędzie Gminy Nowa Ruda.
  15.05.2007 - dodanie ogłoszenia o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. środków pomocowych.
  15.05.2007 - dodanie listy kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko inspektora ds. dróg gminnych.    
  16.05.2007 - dodanie zarządzeń Wójta Gminy Nowa Ruda:
  - nr 22/07 z dnia 22 lutego 2007r.
  - nr 63/07 z dnia 27 kwietnia 2007r.
  16.05.2007 - usunięcie obwieszczenia Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie budowy chodnika we Włodowicach.


  ciąg dalszy    


  Administrator BIP - Hryckiewicz Mateusz

  Koordynator  BIP - Hryckiewicz Mateusz








  Prawa autorskie © BIP - GMINA NOWA RUDA Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2007-01-02 (2113 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©

  Access Denied